Không mở được File đính kèm trong Outlook

Không mở được file đính kèm trong Outlook nguyên nhân là mất quyền trên thư mục temp. Cách khắc phục đơn giản nhất là thay đổi lại đường dẫn vào thư mục khác.

Bước 1: Vào ổ C tạo một thư mục tạm bất kỳ (ví dụ temp0) và copy lại đường dẫn vào thư mục này.

Bước 2: Vào Run (windows + R) gõ regedit tìm đường dẫn tương ứng với từng phiên bản Outlook như sau:

Outlook 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security

Outlook 2007   
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Outlook 2010    
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security

Outlook 2013
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security

Bước 3: Double Click vào OutlookSecureTempFolder thay đổi đường dẫn hiện tại bằng đường dẫn vừa copy bên trên.

Bước 4: Khởi động lại outlook và xem kết quả.

Trả lời